• U盘常见问题
  提示格式化,0字节,插电脑无反应,芯片过烫,接口断裂 U盘乱码 误格式化 文件超大等常见故障,深圳市信华惠腾网络科技可以帮您快速解决。

 • 普通U盘数据恢复,普通U盘分为USB接口,主控芯片,闪存颗粒。电路板行等组成,如下图: • 一体U盘数据恢复,一体U盘是目前比较复杂的恢复技术。恢复费时费力,但成功率在不断提升中。


  • 各种SD卡数据恢复,一体SD卡数据恢复


  •       Monolith SD 4
     Monolith SD 5
     Monolith SD 6
     Monolith SD 7
     Monolith SD 8
     Monolith SD 9
     Monolith SD 10
     Monolith SD 11   U盘数据恢复,各种一体U盘数据恢复

  • USB
     Monolith USB 1
     Monolith USB 2
     Monolith USB 3
     Monolith USB 4
     Monolith USB 5
     Monolith USB 6
     Monolith USB 7
     Monolith USB 8
     Monolith USB 9
     Monolith USB 10
     Monolith USB 11
     Monolith USB 12
     Monolith USB 13
     Monolith USB 14
     Monolith USB 15
     Monolith USB 16
     Monolith USB 17
     Monolith USB 18
     Monolith USB 19
     Monolith USB 20